Кога и как да си засадим магнолия?

01.04.2020

Най-подходящото време за засаждане на магнолията е месец април, след като отминат и последните студове. Из­бе­ре­те слънчево мяс­то, за­щи­те­но от вет­ро­ве­те. Свет­ли­на­та има от­но­ше­ние към за­ла­га­не­то на цвет­ни­те пъп­ки. По пра­ви­ло маг­но­ли­я­та се на­гаж­да доб­ре към вся­как­ви почви, сти­га да ня­ма в тях ва­ро­вик. Той пре­диз­вик­ва хло­ро­за на лис­та­та, ко­я­то е причина за тях­но­то по­жъл­тя­ва­не и бол­нав вид.

Засадете магнолията самостоятелно. Необходим е добър дренаж, затова при засаждането добавете много торф. Освен това насипете наоколо мулч, но той да е на 5-10 см от стъб­ло­то (за да не заг­ние самото стъбло) и до 60 см в ди­а­ме­тър, а на де­бе­ли­на 5-10 см. Мулчът мо­же да се със­тои в парчета дър­вес­на ко­ра, над­ро­бе­ни клон­ки или парчета лис­та. Никога не копайте и не засаждайте близо до стъблото. Всяка пролет добавяйте слой от торф или добре изгнил компост около растението.

Важно: По пра­ви­ло маг­но­ли­и­те, как­то и по­вечето дър­ве­та и храс­ти, се про­да­ват в кон­тей­не­ри. То­ва поз­во­ля­ва по-го­ля­ма си­гур­ност в пре­саж­да­не­то, тъй ка­то ко­ре­но­ва­та сис­те­ма не се на­ра­ня­ва. По то­зи начин значител­но се на­ма­ля­ва и стре­сът на дръвчето от про­мя­на­та. Ако при пре­саж­да­не­то за­бе­ле­жи­те, че има заг­ни­ли или из­съх­на­ли кло­ни, не­об­хо­ди­мо е да ги из­ре­же­те и да де­зин­фек­ци­ра­те мяс­то­то.

Направете от храста дърво

Чес­то в раз­сад­ни­ците се про­да­ват маг­но­лии във фор­ма­та на храс­ти. Ако ис­ка­те да ста­нат дър­ве­та, е ред­но да им по­мог­не­те. Не­об­хо­ди­мо е да ос­та­ви­те ед­но или две  (но не по­вече от три) от най-яки­те клон­ки. За­дъл­жи­тел­но пре­ди то­ва пре­мах­не­те всички сла­би клон­ки, ко­и­то са в ос­но­ва­та на стъб­ло­то. Изчис­те­те съ­що та­ка оне­зи клон­ки, ко­и­то се кръс­тос­ват, а съ­що и те­зи, ко­и­то се три­ят по­меж­ду си. За­дъл­жи­тел­но от­ре­зи­те се за­маз­ват с ово­щар­с­ка за­маз­ка.

За да изберете оригинална магнолия за вашата градина, НАТИСНЕТЕ ТУК

Върни се към всички новини